Ako lepšie sa dá využiť 117 600 000 €?

 

 
 Zdravotníctvo

2 051 navyše vymenených bedrových kĺbov každý rok

ak o 117 600 000 € znížime štátny dlh, ročne ušetríme na úrokoch 4 233 600 €, za ktoré môžeme vymeniť 2 051 bedrových kĺbov (v roku 2010 bolo vymenených 4 970 kĺbov a k 31.3.2012 bolo na čakacej listine 6 160 pacientov)

K 31.3.2012 bolo evidovaných na čakacej listine na výmenu bedrového kĺbu 6 160 pacientov (v roku 2010 bolo vykonaných 4 970 primárnych implantácii). Využitie dodatočných prostriedkov na zabezpečenie zvýšenia počtu výmen bedrových kĺbov by malo potenciál viesť k rýchlemu zániku čakacej listiny na výmenu tohto kĺbu.

Ako východisko pri výpočte slúži aritmetický priemer cien dostupných TEP (totálnych endoprotéz) bedrového kĺbu uvedených v materiáli MZ SR (priemer XC1.1 - XC1.9; ceny platné k začiatku r. 2013). Takto určená priemerná cena TEP bedrového kĺbu činí 2 063,52 eur.

Poznámka: Vypočítaný počet kĺbov možno meniť každý rok a je udržateľný dlhodobo, keďže vychádzame z každoročnej úspory na úrokoch vyplývajúcej z permanentného zníženia štátneho dlhu vďaka využitiu prostriedkov, ktoré by inak boli použité na odkúpenie súkromných zdravotných poisťovní.

Zdroje informácií:
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/Sources/kategorizacia/zkszm/201301/Zoznam_SZM_januar_2013.xls
http://www.hpi.sk/cdata/Documents/Analyza_cakacich_listin.pdf
http://sar.mfn.sk/file/subory/SAR_2010.pdf

Kategórie

 
Zdravotníctvo
Školstvo
Sociálna oblasť
Infraštruktúra
Verejné financie